10. august, 2023

Medha sūktam mantra

Praṇava on mantrate seas parim. Sa esindad kogu loomingut. Praṇava on avaldunud igaveste Veedade olemusena. Las selline ülim olemus rõõmustab mind Medhaga – oskusega teadmisi taibata ja säilitada. O jumalikkus! Las ma olen igavese teadmise, mis viib vabanemiseni, kandja.

Olgu mu keha heas vormis ja keel kõige magusam. Las ma kuulen head ja hästi mõlema kõrvaga. Oo Praṇava! Sa oled Ülima Teadvuse kandja, mida on läbistanud (st sisaldab) Medha vägi (võime taibata ja kinnistada teadmisi). Kaitske seda, mida olen õppinud!

Taittirīya Upaniṣadi Śikṣavallī Anuvaka 7

यश्छन्द॑सामृष॒भो वि॒श्वरू॑पः ।
छन्दो॒भ्योऽध्य॒मृता᳚थ्सं ब॒भूव॑ ।
स मेन्द्रो॑ मे॒धया᳚ स्पृणोतु ।
अ॒मृत॑स्य देव॒ धार॑णो भूयासम् ।
शरी॑रं मे॒ विच॑र्षणम् । जि॒ह्वा मे॒ मधु॑मत्तमा ।
कर्णा᳚भ्यां भूरि॒ विश्रु॑वम् ।
ब्रह्म॑णः को॒शो॑ऽसि मे॒धयाऽपि॑हितः ।
श्रु॒तं मे॑ गोपाय । आ॒वह॑न्ती वितन्वा॒ना ॥ १ ॥

yaśchanda̍sāmṛṣa̱bho vi̱śvarū̍paḥ |

chando̱bhyo’dhya̱mṛtā̎thsaṃ ba̱bhūva̍ |

sa mendro̍ me̱dhayā̎ spṛṇotu |

a̱mṛta̍sya deva̱ dhāra̍ṇo bhūyāsam |

śarī̍raṃ me̱ vica̍rṣaṇam | ji̱hvā me̱ madhu̍mattamā |

karṇā̎bhyāṃ bhūri̱ viśru̍vam |

brahma̍ṇaḥ ko̱śo̎si me̱dhayā’pi̍hitaḥ |

śru̱taṃ me̍ gopāya | ā̱vaha̍ntī vitanvā̱nā || 1 ||

 

Sissejuhatus

See mantra on Taittirīya Upaniṣadi Śikṣavallī osas. Taittirīya Upaniṣad on üks kümnest suuremast Upaniṣadist. See mantra on palve vormis, et saavutada Medha šakti (=energia, vägi). Medha on mõistuse võime teadmisi taibata ja kinnitastada. Upanišadid õpetavad Brahmani teadmisi. Ainult Upanishadi teadmiste mõistmine ja järgimine viib refleksiooni ja meditatsioonini. Seetõttu on veedalikust vaatenurgast Medha šakti väga oluline. Samuti on ilmne, et Medha šakti on oluline edu saavutamiseks ka igapäevastes asjades.

Seetõttu sisendab selle mantra laulmine ja selle üle mõtisklemine meisse tungi arendada Medha šaktit.

Rishi Devata Chandas

Mantra rishisid ja chandasid Sayanacharya kommentaaris ei mainita. Kuid selle tähendusest on aru saada, et see mantra on adresseeritud Praṇava Oṁkarale – mida peetakse kõrgeima teadvuse/Paramaatmani lähimaks sümboliks. Seega on Paramaatman, kelle poole pöördutakse Praṇava või Oṁkara kaudu, see jumalikkus, kelle poole see mantra pöördub.

Sõnade tähendus:

यः yaḥ – üks/praṇava/oṁkara, छन्दसाम् chandasām – vedalike mantrate hulgas erinevates rütmides nagu Gayatri, ऋषभः ṛṣabhaḥ, विश्वरूपः viśvarūpaḥ – kogu+vorm, esindab kogu loomingut. छन्दोभ्यः chandobhyaḥ - Veedadest, अधि adhi - kui olemus, अमृतात् amṛtāt – igavene, surematu (Veeda), संबभूव saṃbabhūva – avaldunud, manifesteerunud, सः saḥ - selline, मे me - mina, इन्द्रः indraḥ - kõrgeim olend, मेधया medhayā - võimega taibata ja hoida/kinnistada teadmisi, स्पृणोतु spṛṇotu – palun mulle, अ॒मृतस्य a̱mṛtasya – igavesest teadmisest, mis viib vabanemiseni, देव deva – O Jumalikkus!, धारणः dhāraṇaḥ - kandja, भूयासम् bhūyāsam - lase mul olla. शरीरं śarīraṃ - keha, मे me - minu, विचर्षणम् vicarṣaṇam - sobiv. जिह्वा jihvā - keel, मे me - minu, मधुमत्तमा madhumattamā - kõige magusam, कर्णाभ्यां karṇābhyāṃ - mõlema kõrvaga , भूरि bhūri - palju, विश्रुवम् viśruvam - las ma kuulen. ब्रह्मणः brahmaṇaḥ: - Kõrgeima Teadvuse, कोशः kośaḥ - kest, keha , असि asi - (sina) oled, मेधया medhayā - võimega taibata ja hoida/kinnistada teadmisi, अपिहितः apihitaḥ – (oled)  läbistanud, श्रुतं śrutaṃ – mis on õpitud/kuuldud, मे me – minu poolt, गोपाय gopāya – kaitse

Tõlge

Praṇava on mantrate seas parim. Sa esindad kogu loomingut. Praṇava on avaldunud igaveste Veedade olemusena. Las selline ülim olemus rõõmustab mind Medhaga – oskusega teadmisi taibata ja säilitada. O jumalikkus! Las ma olen igavese teadmise, mis viib vabanemiseni, kandja.

Olgu mu keha heas vormis ja keel kõige magusam. Las ma kuulen head ja hästi mõlema kõrvaga. Oo Praṇava! Sa oled Ülima Teadvuse kandja, mida on läbistanud (st sisaldab) Medha vägi (võime taibata ja kinnistada teadmisi). Kaitske seda, mida olen õppinud!

Selgitus

Selles mantras võib täheldada järgmisi aspekte:

1) Veeda tsivilisatsioon oli teadmistepõhine. Suurel määral rõhutati teadmiste – Medha – taipamise ja säilitamise tähtsust.

2) Nagu mantrast nähtub, on Medha šakti saavutamise lõppeesmärk, võime mõista täielikult Kõrgeima Teadvuse Olemust.

3) Praṇavat kutsutakse, et saada Medha šakti energiat ja olemuse kingitust. See tähendab, et seda mantrat ja ka Oṁkarat lauldes, rahulikus meeleseisundis, keskendudes, paraneb mälu. Oṁ laulmise tõhusust on uuritud ja teaduslikult dokumenteeritud kui hingamissüsteemi tugevdajat ja isegi depressioonist üle saamist toetavat. (Vaadake: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=om+chanting)

4) On väga huvitav märkida, et tervet keha, tervet ja meeldivat kõnet ning õppimisse sukeldunud elavat meelt peetakse abivahendiks Medha šakti saavutamisel. See näitab, et intellektuaalset võimekust nagu Medha šaktit ei saa arendada isoleeritult, ignoreerides keha ja meeli. Keha, meelte ja vaimu positiivne ja tervislik kaasamine soodustab helimälu võime arengut.

5) Lõpuks tuleb märkida, et vaimne sadhana (harjutus) teadvuse taipamiseks/arusaamiseks ei ole rumal, uimane ja igav tegevus. Tuleb pulbitseda Medha võimest taibata, aru saada, ja kininstada, säilitada õigeid teadmisi tajumiste, seoste ja kehtivate teadmiste allikate verbaalsete kirjelduste kaudu, samuti tuleb õppida lahti laskma ja kiht-kihilt puhastuma senistest sügavalt juurdunud ekslikest arusaamadest, mis ei tea meie tõelist Olemust kui Puhast Teadvust.

Kuula Soundcloudis Yaschandasam

Kuula Youtubes Swami Sarveshananda Saraswati esitluses nii kogu Medha sūktam