29. juuli, 2023

Asato ma Sat gamaya

See šanti mantra (rahu mantra) Brihadaranyaka Upanishadist on kolme sügava mantra komplekt. Mantra Rishi ja Chandas pole teada. Kuid jumalikkus, mida see mantra käsitleb, on Paramatman – kõrgeim teadvus.

 

oṃ asato mā sadgamaya |
tamaso mā jyotirgamaya |
mṛtyormā amṛtaṃ gamaya |
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

ॐ असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Brihadaranyaka Upanišad, 1.3.28

Rishi-Devata-Chandas:

असतः asataḥ – ebareaalsusest;

मा – mind;

सद् sad – tegelikkusele;

गमय gamaya – juhi;

तमसः tamasaḥ – pimedusest;

मा – mind;

ज्योतिः jyotiḥ – valgusele;

गमय gamaya – juhi;

मृत्योः mṛtyoḥ – surmast;

मा – mind;

अमृतं amṛtaṃ – surematus;

गमय gamaya – juhi.

 

Tõlge:

Juhi mind ebareaalsusest reaalsusesse. Juhi mind pimedusest valgusesse. Juhi mind surmast surematusse.

Asato ma Sat gamayaAsat osutab asjade pealiskaudsele (Vyavaharika) mõistmisele ja tegevuse (svabhavika-karma-vijñāna) tasemele. Sat viitab hästi rafineeritud teadmistele ja tegudele, mida õpetavad tuntud pühakirjad (Śastriya-karma-vijñāna). Palve kõrgeima Brahmani poole juhatab meid teadmiste ja tegevuse rafineerimata seisundist rafineeritud ehk tegelikkuse teadmisteni ja teadlike toimingute viisini.

Tamaso ma Jyotir gamayaTamas viitab teadmatusele ja valedele teadmistele, ajñānale. Jyoti viitab õigele/autentsele teadmisele, jñāna’le. Siinne palve on juhatada meid teadmatuse pimedusest teadmise valguseni.

Mrityor ma Amritam gamaya – Surmast vii mind surematuseni. Selles kontekstis nendib Acharya Shankara, et kuna kaks eelmist on (suhteliselt) ebaselged mõisted (Asat ja Sat, Tamas ja Jyoti), siis vajasid nad selgitust. Soov/palve teekonnaks surmast surematuseni on väga tuntud ja seetõttu ei vaja erilist selgitust. Tähendab, et iga inimese tuumas on igatsus ja tung surematuseni jõuda ning seetõttu pole see ebaselge, vaid väga ilmne. See selgitab inimese teekonna loomulikku ja lõplikku sihtpunkti.

Lisaks võib siin täheldada järkjärgulist arengut – ainult siis, kui meie arusaam maailmast ja tegevuste sooritamine juhinduvad Śāstratest [Śāstra tähendab "ettekirjutust, reegleid, käsiraamatut, kokkuvõtet, raamatut või traktaati"] (Mantra 1) - saame teadmatuse loori - segajatest, vaevustest ja agitatsioonidest - maha raputada ning liikuda keskendunult ja rahumeelselt reaalsuse tundmise poole (Mantra 2). Pärast seda, kui suudame teadmisi omastada ja oma tapase (üks sihipärane fookus) teostuseks muuta – siis ületame surma ja saavutame surematuse: jõuame Sat-Cit-Ānandasse.

Acharya Shankara tegi olulise tähelepaneku mantra Viniyoga (rakenduse) kohta. Ta nendib, et Brihadaranyaka Upanishadi kontekstis on ülaltoodud kolm Mantrat japa jaoks mõeldud sellele, kellel on selge arusaam prāṇa (prāṇa - vijñāna) toimimisest.

Kommentaarist võib välja tuua kaks punkti –

  1. Prāṇa toimimise tundmine on mantra kasutamise eeltingimus – see on mõeldud prāṇayāma/jooga praktiseerijale. Sellest võib järeldada, et sellel mantral ja mantratel üldiselt on prāṇayāma/joogat praktiseerivale inimesele rohkem sisu ja mõju.
  2. See mantra on japa jaoks – see näitab, et selle mantra lihtsast uurimisest ei piisa – selle mantra ja tähenduse korduv retsiteerimine (japa/abhyāsa) süvendab selle tähenduse omastamist.

Autor: Jayaraman Mahadevan

Allikas:

ENG

ॐ असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

oṃ asato mā sadgamaya |
tamaso mā jyotirgamaya |
mṛtyormā amṛtaṃ gamaya |
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

Brihadaranyaka Upanishad, 1.3.28

 

Rishi-Devata-Chandas:

This Shanti Mantra from the Brihadaranyaka Upanishad is a set of three profound Mantras. The Rishi and Chandas of the Mantra is not known. But the divinity addressed by this Mantra is the Paramatman – the supreme consciousness.

असतः asataḥ – from unreality;

मा – me;

सद् sad – (to) reality;

गमय gamaya – lead;

तमसः tamasaḥ – from darkness;

मा – me;

ज्योतिः jyotiḥ – (to) light;

गमय gamaya – lead;

मृत्योः mṛtyoḥ – from death;

मा – me;

अमृतं amṛtaṃ– (to) immortality;

गमय gamaya – lead.

 

Translation:

Lead me from unreality to reality. Lead me from darkness to light. Lead me from death to immortality.

Asato ma Sat gamaya - Asat points to superficial (Vyavaharika) level of understanding things and performance of action (svabhavika-karma- vijñāna). Sat refers to well-refined knowledge and action known from the scriptures (Śastriya-karma- vijñāna). The prayer to the supreme Brahman is to lead us from unrefined state of knowledge and action to refined knowledge and refined way of performing actions.

Tamaso ma Jyotir gamaya - Tamas points to ignorance and wrong knowledge, ajnana. Jyoti refers to correct/authenticknowledge, jñāna. The prayer here is to lead us from ignorance to knowledge.

Mrityor ma Amritam gamaya - From death lead me to immortality. In this context, Acharya Shankara states that as the previous two are (relatively) obscure concepts (Asat and Sat, Tamas and jyoti) they needed explanation. The desire/prayer for journey from death to immortality is very well known, and hence special explanation is not given. Meaning, at the core, every human being has this yearning and urge to reach immortality and hence it is not obscure but very evident. This clarifies the natural, ultimate destination of human journey.

Further, a gradual progression could be observed here - only when our understanding of the world and performance of actions are guided by our Śāstras [means "precept, rules, manual, compendium, book or treatise" in a general sense] (Mantra 1) - we can shake off the veil of ignorance in the form of distractions, afflictions and agitations, and move towards knowledge about the reality in focused and peaceful manner (Mantra 2). After that, when we are able to assimilate the knowledge and convert it into realisation by our Tapas (single pointed focus) - that is when we transcend death and attain immortality (get established in Sat-Cit-Ānanda).

An important observation is made regarding the Viniyoga (application) of the Mantra by Acharya Shankara. He states that, in the context of the Brihadaranyaka Upanishad, the above three Mantras are for japa for the one who has the clear understanding of the functioning of the prāṇa (prāṇa - vijñāna).

Two points can be noted from the comment –

  1. a) The knowledge of functioning prāṇa is a prerequisite for the utilisation of mantra - this is meant for the practitioner of prāṇayāma/yoga. From this it can be inferred that, this mantra and mantras in general, makes more sense and impact on a person who practices prāṇayāma/yoga (working towards reducing agitations and afflictions in the mind).
  2. b) This mantra is for japa - This indicates that a single study of this mantra will not suffice - repeated recitation (japa/abhyāsa) of this mantra and manana of the meaning herein only, will deepen the imbibing of its import.

 

Jayaraman Mahadevan

Source